понеделник, 16 януари 2017 г.

Община Враца ще предложи „БКС - Враца“ да стане общинско предприятиеНа заседание на Общинския съвет, кметът Калин Каменов ще предложи „БКС - Враца“ ЕООД да бъде преобразувано в общинско предприятие. Причините, които той посочи са свързани с остарялата техника, с която дружеството осъществява своите задължения, финансова нестабилност, както и отговорността, която трябва да се носи за несправяне с възложените дейности. „Всяка година, със сумата, която Общината плаща за ДДС, както и начислената от Дружеството печалба, в размер на 8%  за всяка извършена дейност, може да се купуват по няколко нови машини. Залъгваме се, че имаме техника, а тя в същото време не работи.“, каза Каменов и допълни, че когато има проблем, се търси решение.
 В момента принципал на „БКС - Враца“ е Общинският съвет, а Община Враца е възложител. За да премине дружеството от търговско в общинско предприятие, трябва да се стартира процедура по ликвидация, да се избере ликвидатор, който да направи оценка на пасивите и активите на дружеството.
Кметът Калин Каменов уточни, че докато тече процедурата, дейността на „БКС - Враца“ няма да пострада. „Това, което искаме да направим е в интерес на гражданите, да има по-голям контрол  и няма да има необезпечени дейности“, допълни още Каменов.

Община Враца прекрати договора с „Понсстройинженеринг“Считано от 15.12.2016 г., договорът между Община Враца и изпълнителя на ЕТАП 2,  на Водния цикъл „Понсстройинженеринг” АД е прекратен. Това заяви официално зам.-кметът Мария Попова. На 01.12.2016 г. Община Враца  е изпратила  предизвестие за прекратяване на договора с „Понсстройинженеринг“.
Мотивите на Община Враца за прекратяване на договора са явната демонстрация за липса на намерение за продължаване на изпълнение предмета на договора и изоставянето на Обекта, което представлява грубо нарушение на сключения договор. В подкрепа на това свидетелстват множество протоколи от комисии с представители на възложителя и представители на строителния надзор в периода 2013-2016 г., от които е видно, че изпълнителят не изпълнява задълженията си по договора. Установявано е многократно, че представители на „Понсстройинженериг“ АД трайно не присъстват на строителните площадки, както и че на същите няма строителна техника.
Към датата на уведомяване, „Понсстройинженеринг” АД е в забава на изпълнението на договора със 701 дни, считано от 31.12.2014г. Въпреки представения, на 16.12.2015 г. линеен график с определен срок на завършване 31.07.2016г., изпълнителят продължи да трупа закъснение при изпълнени приблизително около 50% от обекта, уточни Мария Попова и добави, че изпълнителят не е дал разумно и логическо оправдание за своето голямо закъснение на изпълнение по договора. „Поведението на представителите на „Понсстройинженеринг“ АД ясно показа, че изпълнителят не разбира или не желае да се аргументира за причините, довели до това закъснение“, поясни зам.-кметът.
В процеса на изпълнение на договора на „Понсстройинженеринг“ АД, в качеството си на изпълнител са връчени и множество инструкции от Инженера. Една голяма част от тях са останали неизпълнени.
„В следствие неизпълнение, закъсняло или лошо изпълнение на инструкциите на Инженера, както и на договора като цяло, за Община Враца настъпиха множество вреди от различно естество, включително и финансово“, съобщи още Мария Попова. В резултат на постъпили, в Община Враца жалби от различни заинтересовани и пострадали граждани срещу лошото и некачествено изпълнение на строително-ремонтни работи от „Понсстройинженеринг“ АД като изпълнители по договор С-220/05.12.2012г., “Реконструкция на водопроводната и реконструкция и удължаване на канализационната мрежа на гр. Враца-ЕТАП II“, на Община ВРАЦА се наложи да изплати множество обезщетения.
Не на последно място многократно в процеса на изпълнение на договора на Община Враца се наложи да комуникира с частни съдебни изпълнители. Причина затова са задължения на „Понсстройинженеринг“ АД към трети лица, поради което са издадени изпълнителни листове срещу него. В последствие Община Враца беше уведомена за сериозни задължения от страна на „Понсстройинженеринг“ АД към НАП и частни търговски дружества. Всичко това създава сериозно притеснение и убеждение у възложителя за невъзможност от страна на „Понсстройинженеринг“ АД да изпълни докрай своите задължения по договора.
В момента се водят разговори за подписване на Акт Образец 10 за установяване състоянието на строежа при спиране на строителството по Наредба 3.

Спряно водоподаване

“Водоснабдяване и канализация” ООД – Враца уведомява своите потребители, че поради възникнала авария, водоподаването в района на ж.к. Река Лева ще бъде спряно днес 16.01.2017г. от 13:30ч до 17:00ч.
ТЕЛЕФОНИ ЗА ИНФОРМАЦИЯ:
ТЕЛ: 092 66 11 19
МОБ.ТЕЛ: 0889 316 774

Община Враца планира изграждането на Многофункционална залаОбщина Враца планира изграждане на Многофункционална зала в района на спортен комплекс „Христо Ботев” в града. На предстоящото редовно заседание на Общински съвет ще бъде внесена и Докладната с искане за допускане изработването на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на имота.
Предвижда се бъдещата сграда да отговаря на изискванията на спортните федерации, като се обособят няколко основни функционални зони – зона за зрители (вкл. специални гости и хора с увреждания), спортно-тренировъчен блок, зона за журналисти и коментатори и зона за техническо обслужване на сградата.
Зрителната част на залата ще бъде проектирана като мултифункционално пространство за осъществяване спортни събития, конференции, концерти, изложби и др. Игралното поле ще отговаря на изискванията за провеждане на състезания по баскетбол, волейбол, хандбал, тежка атлетика, тенис, борба, бокс, художествена гимнастика и др.
 Залата ще бъде на три етажа и ще е с капацитет от 2 000 места.  На първия етаж ще бъдат разположени игралното поле, зоните  за спортисти, треньори и съдии, за журналисти и специални гости, както и кафене, ресторант и технически помещения. На втория етаж ще се намират входовете за зрители, бюфетите, гардеробите, санитарните възли, а на третия етаж – зона за журналисти и коментатори и технически помещения.
Предстои изготвяне на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване, тъй като имотът попада в района на спортния комплекс, който е изключен от плана за регулация на Враца, с Решение на Общински съвет от 2011 г. След това, окончателно ще бъдат решени устройствените показатели, но според първоначално изготвената от Община Враца скица-предложение, имотът ще бъде с площ от около 32 000 кв. м.  Ще бъдат предвидени и места за паркиране, като част ще са обособени в паркинг за зрители, а останалите ще бъдат разположени в непосредствена близост до входовете за спортисти, журналисти, специални гости и хора с увреждания.